Chernigov region, Ichnyansky region, town Parafiyivka